Zadania i obowiązki

 

Do podstawowych zadań straży należy w szczególności:

– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym;

 • kontrola publicznego transportu zbiorowego;

 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
  lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym jak również współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta.

Dodatkowe zadania Straży Miejskiej w Chełmie określają przepisy uchwalone przez Radę Miasta Chełm w aktach prawa miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm.