Mandat

W ramach uprawnień nadanych funkcjonariuszom Straży Miejskiej w przypadku popełnienia wykroczenia  strażnik może nałożyć  grzywnę w drodze mandatu karnego.

Sprawca wykroczenia posiada prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego (art.97 §2 K.p.o.w.). Jest to decyzja, z której nie można się już wycofać. Odmowa skutkuje sporządzeniem dokumentacji i skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.  W przypadku uznania winy sprawcy sąd określa wysokość grzywny, która może wynieść nawet 5 000 zł i może obciążyć sprawcę kosztami postępowania.

 

Rodzaje mandatów karnych

• Kredytowany – staje się prawomocny z chwilą podpisania i przyjęcia go przez ukaranego (art. 98 § 3 K.p.o.w)

• Gotówkowy – staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją  nałożył (art. 98 §2 K.p.o.w)

• Zaoczny – staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu  i terminie (art. 98 § 5 K.p.o.w).
Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.100 §12)

 

Wysokość grzywny

Strażnik miejski, podobnie jak policjant posługuje się tzw. taryfikatorem. Zostały w nim opisane niektóre wykroczenia oraz podana wysokość minimalna i maksymalna grzywny w postępowaniu mandatowym. W innych przypadkach o wysokości grzywny decyduje funkcjonariusz straży miejskiej i grzywna może wynieść  do 500 złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń ustawy do 1 000 zł.

 

Opłacenie mandatu karnego

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Mandat bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 65, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00

Mandat można także zapłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Chełm na numer rachunku:

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

W opisie należy wpisać serię i numer mandatu.

Innym sposobem jest wniesienie grzywny w urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku, ale niestety trzeba się liczyć z opłatami manipulacyjnymi.  Potrzebne  dane znajdują  się  na odcinku A i B otrzymanego mandatu.

Należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do unieważnienia bądź cofnięcia nałożonego przez funkcjonariusza mandatu karnego.