Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej określa Regulamin nadany zarządzeniem Prezydenta miasta Chełm nr 271/15 z dnia 17 września 2015 roku. Nadzór nad działalnością jednostki w zakresie wykonawczym sprawuje Prezydent miasta Chełm, natomiast w zakresie uprawnień ustawowych Wojewoda Lubelski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Stan etatowy:

  • szesnaście etatów mundurowych
  • dwa etaty urzędnicze

W chwili obecnej występują dwa wakaty na stanowiskach strażników.