Wezwanie

W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem w siedzibie Straży Miejskiej  po ujawnieniu przez niego zawiadomienia, pozostawionego za wycieraczką przedniej szyby pojazdu, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń. Wtedy właściciel/posiadacz pojazdu zostanie wezwany do straży miejskiej w charakterze świadka, a jego stawiennictwo będzie obowiązkowe.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 177 § 1 k.p.k. na każdej osobie wezwanej przez organ procesowy w charakterze świadka ciąży bezwzględny obowiązek stawienia się w miejscu i czasie określonym przez organ procesowy. Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, można nałożyć karę porządkową od 50 do 1000 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania od 100 do 1500 złotych (art. 49 § 1 k.p.s.w.).

Zgodnie z dyspozycją art. 50 § 1 k.p.s.w. w razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia, można, niezależnie od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policję.